آیا MIP-OES جایگزین مناسبی برای ICP-OES برای تجزیه عناصر در مقادیر فراناچیز است؟

طیف سنجی نشری القا شده با مایکروویو (MIP-OES) از زمان ورود به بازار شیمی تجزیه، به عنوان یک دستگاه تجاری مبتنی بر حفره هامر و سیستم عنب...

ادامه مطلب