پیشرفتها در اسپکتروسکوپی ارتعاشی، اسپکترفتومتری زیرقرمز (FTIR) و رامان

طیف‌سنجی ارتعاشی گروهی از تکنیک‌ها برای بررسی ارتعاشات مولکولی در نمونه‌های مختلف را شامل میشود. به طور کلی، روشهای طیف بینی ارتعاشی شا...

ادامه مطلب