چه عناصری با طیف سنجی اتمی اندازه گیری می شوند؟

چه عناصری با طیف سنجی اتمی اندازه گیری می شوند؟

عناصری که با روش های طیف سنج جذب اتمی (AAS) و طیف سنج نشر اتمی (AES ) اندازه گیری می شوند، در شکل زیر نشان داده شده است. طیف سنجی جذب اتمی شعله ای (FAAS) و طیف سنجی نشر اتمی پلاسمایی (PAES) در شکل مشخص شده است.