پهنای خطوط طیف اتمی ( Width of Atomic Spectrum Lines)

پهنای خطوط طیف اتمی ( Width of Atomic Spectrum Lines)

طیف سنجی جذب اتمی براساس اندازه گیری میزان جذب خط طیفی با استفاده از یک منبع تابش خطی (لامپ کاتدی توخالی یا هالو کاتد لامپ، HCL: Hollow Cathode Lamp)، که خط طیفی باریکی ساطع می کند، قرار دارد. حتی باریکترین خط ایجاد شده توسط طیف سنج های جدید، پهنای خط معینی دارد، که در کاربردهای AAS و AFS شدیداً مهم است. خطی و تیز بودن خطوط طیف اتمی، در شکل زیر، که طیف اتمی سرب و طیف جذبی مولکولی اتانول را نشان می دهد، شرح داده شده است. مشاهده می شود که طیف اتمی سرب یک خط تیز است، درحالیکه، طیف مولکولی اتانول نوار جذبی پهنی با ساختار ظریف است.

طیف جذب اتمی سرب و طیف مولکولی اتانول.