پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب و فاضلاب

پارامترهای فیزیکی آب و پساب، شامل رنگ، طعم، بو، دما، کدورت، مواد جامد و رسانایی الکتریکی است. از سوی دیگر، پارامترهای شیمیایی آب و پساب، شامل pH، اسیدیته، قلیاییت، کلر، سختی، اکسیژن محلول و نیاز بیولوژیکی به اکسیژن است. کیفیت آب به خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی آب براساس استانداردهای استفاده از آن اشاره دارد.

با گذشت زمان، اهمیت کیفیت آب آشامیدنی و تأثیر آن بر سلامت عمومی افزایش یافته و لذا، این امر منجر به افزایش حفاظت و مدیریت کیفیت آب شده است. درک ارتباط بین کیفیت آب و سلامت جامعه، همچنان در حال رشد است و بحران‌های بالقوه توجه به بهداشت منابع آب را برجسته می‌کند.

آلاینده های ممکن در آب تصفیه نشده، میکروارگانیسمهایی مانند ویروسها، تک یاخته ها و باکتریها هستند. آلاینده های معدنی مانند نمکها و فلزات سنگین، آلاینده های شیمیایی آلی ناشی از فرآیندهای صنعتی و استفاده از محصولات نفتی، آفت کشها و علف کشها هستند. آلاینده های رادیواکتیو به زمین‌شناسی و اکوسیستم محلی، بستگی دارد.

شاخصهای فیزیکی آب

 • درجه حرارت
 • هدایت ویژه یا رسانایی الکتریکی (EC) یا کنداکتیویتی
 • کل مواد جامد معلق (TSS: Total Suspended Solids)
 • شفافیت یا کدورت
 • شفافیت یا کلاریتی آب
 • کل مواد جامد محلول (TDS: Total Dissolved Solids)
 • بوی آب
 • رنگ آب (براساس مقیاس Forel-Ule یا براساس مقیاس Pt/Co)
 • طعم آب

شاخصهای شیمیایی

 • قلیائیت
 • نیاز اکسیژن بیوشیمیایی (BOD: Biochemical Oxygen Demand)
 • نیاز اکسیژن شیمیایی (COD: Chemical Oxygen Demand)
 • اکسیژن محلول (DO: Dissolved Oxygen)
 • سختی کل (TH: Total Hardness)
 • مقدار فلزات سنگین
 • مقدار نیترات
 • مقدار ارتوفسفاتها
 • پی اچ (pH)
 • مقدار آفتکشها (پستیساید، Pesticides)
 • شاخص کربنات سدیم باقیمانده (RSC: Residual Sodium Carbonate index)
 • نسبت جذب سدیم (SAR: Sodium Adsorption Ratio)
 • مقدار سورفکتانتها (مواد دارای کشش سطحی)

شاخصهای بیولوژیکی

 • حشرات آبزی براساس افممروپترا (Ephemeroptera)
 • باکتری های کلیفرم (CB: Coliform Bacteria)
 • باکتری ای کولا (E. Coli or Escherichia coli)

 

شرکت ماد آزما پویش ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری شاخصهای فیزیکی، شیمیایی، بیوشیمیایی و بیولوژیکی آب و فاضلاب از برندهای معتبر اروپایی، آمریکایی و آسیایی است. در این زمینه از مشاوره کارشناسان شرکت ماد آزما پویش بهره ببرید.

دیدگاهتان را بنویسید