هدایت الکتریکی آب

هدایت الکتریکی آب

رسانایی الکتریکی آب شاخص کیفیت آن است. از داده های هدایت الکتریکی می توانند غلظت محلول ها را تعیین کرد، آلاینده ها موجود در آب را تشخیص داد و خلوص آب را تعیین کرد. حسگرها یا پروب های رسانایی ساخت کمپانی وای اس آی (YSI) آمریکا هدایت را با ولتاژ AC اعمال شده به الکترودهای نیکل اندازه گیری می کنند. این الکترودها در یک نمونه آب (یا مایع دیگری که هدف تعیین رسانایی الکتریکی آن است) قرار می گیرند، که از طریق آن جریان الکتریکی از طریق الکترودها و محلول نمونه جاری می شود. مقدار این جریان الکتریکی با هدایت محلول رابطه مستقیم داشته و آن را نشان می دهد.

رسانایی الکتریکی توانایی یک ماده برای هدایت جریان الکتریکی است. اصل اندازه گیری هدایت الکتریکی توسط دستگاه های هدایت سنج ساده است. یعنی صفحه ها یا سیم های ساده در نمونه مورد اندازه گیری قرار گرفته و به آن ها پتانسیل الکتریکی (معمولاً به صورت ولتاژ موج سینوسی) اعمال شده و جریان الکتریکی اندازه گیری می شود.  رسانایی الکتریکی که معکوس مقاومت الکتریکی است، از ولتاژ اعمال شده و مقادیر جریان الکتریکی مطابق قانون اهم، تعیین می شود.

از آنجا که بارالکتریکی یون های موجود در محلول، باعث تسهیل عبور جریان الکتریکی از محلول یا نمونه آب می شود، رسانایی الکتریکی یک محلول با غلظت یون های موجود در آن متناسب است. با این وجود، در برخی شرایط، رسانایی الکتریکی ارتباط مستقیمی با غلظت ندارد. غلظت های یونی می تواند رابطه خطی بین هدایت الکتریکی و غلظت را در برخی از محلول های بسیار غلیظ تغییر دهد.

واحد اصلی بیان هدایت الکتریکی زیمنس است و با اس بزرگ (S) نشان داده می شود. این واحد گاهی اوقات به نام موهو (Mho) نیز شناخته می شود. از آنجا که شکل هندسی سلول در تعیین مقدار رسانایی الکتریکی موثر است، اندازه گیری های استاندارد برحسب واحد هدایت الکتریکی ویژه، به صورت زیمنس بر سانتیمتر (S/cm) بیان می شوند تا تغییرات در ابعاد الکترود جبران شود.

اندازه گیری رسانایی الکتریکی، همراه با دما، امکان محاسبه مقادیر شوری از طریق الگوریتم ها را نیز فراهم می کند. دستگاه های هدایت سنج می توانند از انواع مختلف سنسورها، مانند حسگر میدان رسانایی پاک نشده که طرح واره آن در زیر نشان داده شده است، استفاده کنند.

حسگر یا پروب هدایت سنج از نوع میدان رسانایی پاک نشده ساخت کمپانی وای اس آی (YSI)