صافی ها در اسپکتروفتومتر رامان

زمانی که تابش برخوردکننده به نمونه تکفام نباشد، جابه جایی های رامان با هم همپوشانی کرده و منجر به مزاحمت هایی در طیف رامان می شود. بنابراین، باید از تابش های تکفام استفاده شود، برای این کار معمولاً از صافی ها استفاده می شود. این صافی ها از شیشه نیکل اکسید، یا شیشه کوارتز ساخته می شوند. بعضی اوقات از یک محلول رنگی مناسب مانند محلول آبگین فری سیانید یا ید در کربن تتراکلرید به عنوان تکفامساز استفاده می شود.