روش بخار سرد برای ورود نمونه به اسپکترومتر اتمی

روش بخار سرد برای ورود نمونه به اسپکترومتر اتمی

روش دیگری برای ورود نمونه در اسپکتروفتومتری اتمی، روش بخار سرد (Cold Vapor Method) برای اندازه گیری جیوه است، که براساس خاصیت منحصربه فرد این عنصر قرار دارد. برای این مورد لوازم جانبی توسط کمپانی های ارائه دهنده اسپکترومترهای اتمی به نام وی جی ای (VGA: Vapor Generation Accessory) ساخته شده و در بازار موجود است. جیوه در دمای محیط فشار بخار مناسبی داشته و بخار آن تک اتمی و پایدار است. بخار جیوه را می توان به درون جریانی از یک گاز بی اثر یا در هوا وارد کرد و توسط AAS بخار سرد توسط اتمایزر شعله ای یا بدون نیاز به شعله، اندازه گیری کرد. ولی، با AFS حد تشخیص کمتری به دست می آید. تجهیزات لازم برای روش بخار سرد با آنچه در مورد روش تولید هیدریداستفاده می شود، کاملاً مشابه است. لذا، سیستم های پیمانه ای، پیوسته و تزریق جریانی (FI) به کار می رود. ابتدا، فقط از سیستم پیمانه ای استفاده میشد، ولی از دهۀ ۱۹۹۰ به این طرف، تولید کننده های بخار سرد براساس اصول جریان پیوسته یا تزریق جریانی، به طور تجاری رایج شده اند. جیوه می تواند از ترکیبات خود به سهولت به فلز جیوه کاهیده شود. جیوه معمولاً با کلرید قلع(II)  و یا تتراهیدروبورات سدیم، به جیوۀ فلزی کاهیده می شود.

طرح ساده ای از روش تولید بخار سرد در اسپکترومتر جذب اتمی