جایگاه نمونه یا کووت (Cuvette) در اسپکتروفتومتر

درناحیۀ مرئی از سلول (کووت) شیشه ای و کووت پلاستیکی با کیفیت مرغوب و یا از کوارتز، به عنوان جایگاه نمونه استفاده می شود. چون شیشه و پلاستیک تابش فرابنفش (یو وی) را جذب می کنند، از این جنس مواد برای ساخت کووت استفاده نمی شود، بلکه در این ناحیه فقط باید از کووت های ساخته شده از کوارتز (SiO2) استفاده کرد. در دستگاه های  اسپکتروفتومتر دوپرتوی که در آنها همزمان از محلول نمونه و محلول شاهد استفاده می شود، از دو کووت کوارتز منطبق شده (Matched quartz cuvettes) با هم استفاده می شود. این دو سلول، توسط شرکت تولید کننده از نظر تشابه جنس و ابعاد بسیار دقیق کنترل شده اند، به طوری که کوچک ترین تفاوتی با یکدیگر نداشته باشند. در بسیاری از اسپکتروفتومترها از کووت لوله ای، مانند لوله آزمایش مخصوص و یا از کووت سیلندری با دو درب، استفاده می شود.