جایگاه نمونه (کووت) در اسپکترومتر رامان

جایگاه نمونه به شدت منبع تحریک، ماهیت و قابلیت دسترسی به نمونه بستگی دارد. مطالعۀ نمونه های گازی به جایگاه هایی که بزرگتر از جایگاه های مایعی است، نیاز دارد. نمونه های جامد باید حل و سپس در طیف نگار رامان قرار داده شوند. هر حلالی که برای کار در طیف بینی فرابنفش – مرئی مناسب باشد، برای طیف سنج رامان نیز مناسب است.