تکفامساز یا منوکروماتور در اسپکتروفتومترها چیست؟

هم صافی ها (فیلترها) و هم تکفامسازها (Monochromators) نور چندرنگ (پلی کروماتیک) را تک رنگ می کنند. یعنی، از مجموعه طول موج های یک طول موج مشخص را تفکیک می کنند. در رنگ سنج ها از صافی و در اسپکتروفتومترها (طیف نورسنج ها) از منشور یا شبکه ها استفاده می شود.