منوکروماتور در اسپکتروفتومتر زیرقرمز (FTIR)

از هردو تکفامسازهای منشوری وشبکۀ پراش، در طیف نورسنج های زیرقرمز استفاده می شود.