الکترود یوون گزین (ISEs) چیست؟

الکترود یون گزین (ISE: Ion Selective Electrode)، که به عنوان یک الکترود یون وی‍ژه شناخته می­شود، الکترود، ردیاب، پروب یا حسگری است که می­تواند تبدیل فعالیت یون­های ویژه ای در محلول را به پتانسیل الکتریکی توسط ولت متر یا pH متر اندازه گیری کند. ولتاژ از نظر تئوری به لگاریتم غلظت یا فعالیت یونی وابسته است و بر اساس معادله نرنست تعیین می­شود. قسمت حس کننده الکترود معمولاً یک غشاء یون- ویژه است که پتانسیل آن با توجه به یک الکترود مرجع تعیین می­شود. الکترودهای یون گزین در انجام آزمایش­های تحقیقاتی بیوشیمیایی و بیوفیزیکی، استفاده می­ شود که در آن اندازه گیری غلظت یک یون در محلول ­های آبی مورد نیاز است. از جمله رایج ترین الکترودهای یون گزین که به صورت روتین استفاده می شوند، می توان الکترود یون فلوراید ، بروماید، نیترات و کلراید، اشاره کرد. برخی از الکترودهای یون گزین تجاری در جدول زیر آورده شده است.

 

برخی از الکترودهای یون­ گزین که به­ طور تجاری موجود هستند.

آنالیت نوع الکترود گسترۀ غلظت (M) برخی یون­ های مزاحم
برومید حالت جامد ۶-۱۰×۵ الی ۱٫۰ S2ˉ, Iˉ, CNˉ
کادمیم حالت جامد ۷-۱۰×۱ الی ۱٫۰ Ag+, Hg2+, Co2+, Na+, Pb2+, Cu2+
کلسیم غشای مایع ۷-۱۰×۵ الی ۱٫۰ Fe3+, Sr2+, H+, Li+, Mg2+, Zn2+, Ba2+, Ni2+
کلرید حالت جامد ۵-۱۰×۵ الی ۱٫۰ CNˉ, Iˉ, Brˉ, S2ˉ
مس(II) حالت جامد ۸-۱۰×۱ الی ۱٫۰ Hg2+, Ag+
سیانید حالت جامد ۶-۱۰×۸ الی ۱٫۰ Iˉ, S2ˉ
فلوئورید حالت جامد ۶-۱۰×۱ الی ۱٫۰ OHˉ
یدید حالت جامد ۸-۱۰×۵ الی ۱٫۰ S2O32ˉ, CNˉ, S2ˉ
سرب حالت جامد ۶-۱۰×۱ الی ۱٫۰ Cu2+, Hg2+, Ag+
نیترات غشای مایع ۶-۱۰×۷ الی ۱٫۰ Brˉ, CNˉ, Iˉ, ClO4ˉ, HSˉ, NO2ˉ
پتاسیم غشای مایع ۶-۱۰×۱ الی ۱٫۰ H+, Ag+, Tl+, Cs+, NH4+
سدیم غشای شیشه ۶-۱۰×۱ الی ۱٫۰ H+, Ag+
هیدروژن غشای شیشه ۷-۱۰×۱ الی ۱٫۰ Na+, K+, Cs+
تترافنیل­ بورات غشای مایع ۶-۱۰×۱ الی ۱٫۰ HCO3ˉ, OACˉ, Brˉ, NO3ˉ, SO42ˉ, OHˉ, Clˉ, Fˉ