الکترود شیشه ای پی اچ سنج (pHمتر) چیست؟

یکی از کاربردهای اساسی الکترودهای یون گزین (ISEs) اندازه گیری پی اچ (pH) محلول های آبی است. الکترود پی اچ سنج (pH متر) الکترودی یون گزین نسبت یه یون هیدروژن (H+) است، که در آن از غشای یون گزین شیشه استفاده شده است. برای اندازه گیری پی اچ محلول های آبی، از الکترود شیشه ای به عنوان الکترود شناساگر (Indicator Electrode) و از الکترود نقره – نقره کلرید یا کالومل به عنوان الکترود مرجع استفاده می شود. ولی، برای استفاده راحت و ساده، اغلب الکترود شیشه ای و الکترود مرجع در یک حسگر، پروب یا الکترود، جاسازی شده و به عنوان الکترود مجتمع شده یا کامبایند الکترود (Combined Electrode)، به طور تجاری در بازار ارائه می شود. بنابراین، کالایی که در بازار به عنوان الکترود pHسنجی (پی اچ متری) خرید و فروش می شود، الکترود شیشه ای کامبایند است.

اندازه گیری pH در همه صنایع و محیط زیست اهمیت بسیار زیادی دارد. لذا، دستگاه پی اچ سنج (pHمتر) و الکترود پی اچ (pH Electrode)، در اکثر صنایع آب و پساب، غذایی، دارویی، پزشکی، آرایش – بهداشتی و غیره، لازم و ضروری است.

شرکت ماد آزما پویش، دستگاه های پی اچ سنج (pHمتر) و الکترودهای پی اچ، را از کمپانی های معتبری مانند وای اس آی (YSI) آمریکا، جنوی (Jenway) انگلستان، متروهم سوئیس (Metrohm) و سایر کمپانی های معتبر ارائه می دهد.