اسپکترومترهای جذب اتمی الکتروگرمایی (الکتروترمال) چندکانالی

اسپکترومترهای جذب اتمی الکتروگرمایی (الکتروترمال) چندکانالی

A Multichannel Spectrometer for Simultaneous Atomic Absorption and Flame Emission Analysis

 

دستگاه های GFAAS چندکانالی از نظر تجاری در دسترس هستند، که طرحی از آن در شکل زیر نشان داده شده است. همان طور که در این شکل مشاهده می شود، چند منبع تابش خطی استفاده شده و باریکۀ ترکیب شده از درون اتمساز عبور می کند. هر یک از عناصر آنالیت موجود در اتمساز، تابش مشخصۀ خود را جذب می کند. دستگاه با یک چندرنگساز اِشل (Echelle polychromatror) و آشکارساز حالت جامد برای اندازه گیری همزمان جذب، مجهز شده است. با اتمسازی کورۀ گرافیتی، تا ۶ عنصر را می توان به طور همزمان اندازه گیری کرد. بنابراین، زمان طولانی تجزیه با GFAAS، به علت چرخۀ اتمسازی کند، را می توان با این اندازه گیری همزمان به طور قابل ملاحظه ای بهبود داد. طیف سنجی جذب اتمی چندکانالی نیز محدویت هایی دارد و هر ترکیبی از عناصر آنالیت در طی تجزیه امکانپذیر نیست. برای مثال، همپوشانی طیفی ممکن است اتقاق افتد و لذا، با برنامۀ تجزیه ای مورد استفاده باید توافق ایجاد شود. در یک نمونۀ مجهول، غلظت آنالیت ها فرق دارد و استفاده از حجم ثابتی از نمونه مشکل ایجاد می کند، زیرا حساسیت ها و گسترۀ غلظت های بهینه برای عناصر مختلف، مشابه نیستند. به منظور به دست آوردن بهترین نتایج، برای عناصری بارفتار گرمایی مشابه، باید اندازه گیری با برنامۀ کورهای خاصی انجام شود. زیرا، نمودارهای خاکسترسازی- اتمسازی بهینه، برای هر عنصر منفرد، به طور معنی داری متفاوت است. تعدیل بافت نمونه، بخشی اساسی در اندازه گیری  GFAAS چندکانالی است.

طرحی از طیف سنج جذب اتمی کورۀ گرافیتی همزمان چندکانالی