اسپکتروفتومترهای (طیف نورسنج های) تک پرتوی

 Single beam spectrophotometers

دستگاه های اسپکتروفتومتر تک پرتوی استفاده گسترده ای در اندازه گیری های آزمایشگاهی روزمره در یک طول موج معین دارند. همان طور که در شکل زیر مشاهده می شود، فقط یک باریکه نور از تکفامساز عبور کرده و وارد محفظۀ نمونه می شود. با قرار دادن سلول (کووت) حاوی محلول بافر یا حلال (شاهد)، جذب تابش روی صفر یا عبور تابش روی ۱۰۰% تنظیم می شود. سپس محلول نمونه در سلول ریخته شده و جذب یا درصد عبور آن اندازه گیری می شود. قرار دادن محلول شاهد و نمونه در مسیر باریکه نور به طور متناوب انجام شده و برای تغییر آنها فاصله زمانی چند ثانیه ای لازم است. ولی اگر نیاز به رسم طیف مرجع و نمونه باشد، این فاصله زمانی ممکن است چند دقیقه طول بکشد،که در این مدت ریسک و وقوع سوق (Drift) لامپ یا منابع دیگری از خطا امکان پذیر است. بنابراین، دریافت داده ها یا برنامه های تجزیه ای بسیار دقیق و جزئی از اکثر دستگاه های تک پرتویی موجود در بازار غیرممکن است.

اجزا و ترتیب قرار گرفتن آنها در یک اسپکتروفتومتر تک پرتویی.