اجزای اصلی اسپکترومتر جذب اتمی (اتمیک ابزوبشن)

اجزای اصلی اسپکترومتر جذب اتمی (اتمیک ابزوبشن)

اجزای اصلی یک طیف سنج جذب اتمی یا دستگاه اتمیک ابزوربشن (Atomic Absorption Spectrometer) در شکل، نشان داده شده است.

 

اجزای اصلی یک طیف سنج جذب اتمی.

 

عملکرد دستگاه به شرح زیر است: (۱) منبع تابش (لامپ کاتدی توخالی یا هالو کاتد لامپ،HCL یا EDL) خط طیفی تیزی که مشخصۀ عنصر آنالیت است ساطع می کند. (۲ ) باریکۀ ساطع شده از منبع تابش تعدیل می شود. (۳) علامت تعدیل شده از میان بخار اتمی می گذرد که در آنجا، اتمهای آنالیت بخشی از تابش خطی را جذب می کنند. (۴) خط طیفی مطلوب (معمولاً خط طیفی رزونانسی) توسط تکفامساز (منوکروماتور) انتخاب می شود. (۵) خط طیفی تفکیک شدۀ آنالیت به درون آشکارساز (PMT ) وارد شده و در آنجا علامت نوری به علامت الکتریکی تبدیل می شود. (۶) علامت الکتریکی تعدیل شده،توسط تقویت کنندۀ گزیننده، تقویت می شود. (۷) علامت نهایی توسط وسیلۀ قرائت (سنجه، ثبات نواری، چاپگریا تبدیل کنندۀ داده به عدد)، ثبت می شود.