آیا MIP-OES جایگزین مناسبی برای ICP-OES برای تجزیه عناصر در مقادیر فراناچیز است؟

طیف سنجی نشری القا شده با مایکروویو (MIP-OES) از زمان ورود به بازار شیمی تجزیه، به عنوان یک دستگاه تجاری مبتنی بر حفره هامر و سیستم عنبیه تشدیدکننده (MP-AES 4100 فناوری های آجیلنت) در سال ۲۰۱۲، توسط شیمیدانهای تجزیه ای مورد توجه فزاینده ای قرار گرفته است. اصلاحات مهمی برای بهبود عملکرد تجزیه ای سیستم MIP-OES انجام شده و مدل های جدیدی به بازار عرضه شده است  (مانند MP-AES 4200 و MP-AES 4210). این  پیشرفت‌ها، همراه با سایر مطالعات عملکردی، امکان استفاده از این دستگاه را در چندین کاربرد، با نتایج تجزیه ای کافی فراهم کرد، که این سوال را مطرح می‌کند که آیا MIP-OES می تواند جایگزین بهتری برای طیف‌سنجی نشرd پلاسمای جفت القایی سنتی (ICP-OES) شود. اخیراً، پیشرفت‌های موجود در طیف سنج دقیق MIP-OES توصیف شده و ارقام شایستگی روش، و همچنین توانایی آن نسبت به اثرات ماتریسی که معمولاً در ICP-OES مشاهده می‌شوند، مقایسه شده است. همچنین، استراتژی‌های توسعه‌ یافته برای غلبه بر محدودیت‌ های عمومی MIP-OES بررسی شده است. لوازم جانبی مورد استفاده در طیف سنجهای MIP-OES، استراتژی‌های تشخیص پلاسما، روش‌های کالیبراسیون جدید، پیشرفت ‌ها در آماده‌سازی نمونه و سیستم ورود نمونه، برخی از استراتژی‌های مورد استفاده برای بهبود حساسیت و دقت در اسپکترومترهای MIP-OES هستند. بنابراین، با اجرای کاربردهای اخیر اسپکترومترهای MIP-OES نشان داده است که MIP-OES با ICP-OES رقابت کرده و نتیجه گرفته شده که MIP-OES به عنوان یک جایگزین مقرون ‌به‌ صرفه برای اندازه گیری عناصر، در مقادیر فراناچیز است.