آون در در دستگاه کروماتوگراف جی سی GC

دمای ستون، در کیفیت جداسازی بسیار موثر است، لذا ستون درون یک کوره قرار داده شده و دمای کوره با یک سیستم کنترل کننده تنظیم می شود و توسط رایانه قابل برنامه ریزی است.