دتکتورها در کروماتوگراف گازی، جی سی، GC

آشکارسازها (دتکتورها) در کروماتوگراف گازی، جی سی، GC

سه نوع آشکارساز بسیار متداول در کروماتوگرافی گازی، براساس (۱ ) هدایت گرمایی(TCD: Thermal Conductivity Detector) ،(۲ ) یونش در اثر شعله (FID: Flame Ionization Detector)  و (۳ ) ربایش الکترون (ECD: Electron Capture Detector)،کار می کنند. دتکتور تی سی دی، TCD که در عین حال قدیمی ترین آشکارساز است، براساس اختلاف هدایت گرمایی گازها کار می کند. در دتکتورهای اف آی دی، FID و ای سی دی، ECD، تغییرات در جریان های الکترونی اندازه گیری می شود .الکترون در اف آی دی، FID، در اثر سوزاندن نمونه تولید و در آشکارساز ای سی دی، ECD، در اثر مواجهه با یک منبع رادیواکتیو ایجاد می شود. لازم به ذکر است که آشکارسازهای TCD و FID عمومی هستند و برای تجزیۀ اکثر ترکیبات آلی مناسب هستند. آشکارساز ECD ویژۀ تجزیۀ علف کشها، سموم و گازهای شیمیایی است. مهّمترین مشخصه های آشکارساز جی سی، GC ،حساسیت خوب، پاسخ عمومی، گستره دینامیکی خطی وسیع، سرعت پاسخ سریع، پایداری خوب، نوفه(نویز)کم زمینه، تکرارپذیری خوب، عملکرد آسان آن است. برای مورد تجزیۀ کمّی، پایداری خوب و گسترۀ دینامیکی خطی وسیع، اهمیّت بیشتری دارد. در واقع پایداری خوب باعث سهولت منحنی کالیبراسیون و گسترۀ خطی باعث بهبود صحّت عمل می شود. برای مورد تجزیۀ نمونه های زیست محیطی، حساسیّت زیاد مهّم است، زیرا در نمونه های زیست محیطی مقدار آنالیت ها کم است. همچنین، نوفۀ کم زمینه نیز به حدّ تشخیص کم کمک می کند. در آزمایشگاه های با حجم کاری زیاد، تکرارپذیری خوب و عملکرد آسان، مهّمترین مشخصه خواهد بود.